ภารกิจหลัก

การจำหน่าย

คุณสมบัติของตัวแทนจําหน่าย

สลากกินแบ่งรัฐบาล

1.ตัวแทนจําหน่ายประเภทบุคคลทั่วไป

คุณสมบัติ

1.มีสัญชาติไทย
2.มีอายุไม่ต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 80 ปีบริบูรณ์
3.มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถจําหน่ายสลากได้ด้วยตนเอง หากอายุเกิน 70 ปี ต้องมีหนังสือรับรองแพทย์
4.ไม่เป็นผู้วิกลจริตจิต ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือผู้ไร้ความสามารถ หรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคติดต่อซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม
5.ได้รับสลากเพียงโควตาเดียว ไม่ซ้ําซ้อน และให้หมายความรวมถึงการไม่ซ้ําซ้อนกับสมาชิกของตัวแทนจําหน่ายประเภทสมาคม มูลนิธิ องค์กร ด้วย
6.ต้องไม่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ลูกจ้างบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ได้จัดให้มาปฏิบัติ   งานที่สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือคู่สมรสตามกฎหมาย
7.ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ หรือส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ
8.ไม่เป็นพระภิกษุ สงฆ์ นักพรต นักบวชทุกศาสนา ยกเว้นบวชตามประเพณีเป็นครั้งคราว
9.กรณีใช้สิทธิคนพิการในการเป็นตัวแทน จําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล หากจําหน่ายโดยตัวเองไม่ได้โดยสภาพ  ให้ผู้ดูแลคนพิการเป็นผู้จําหน่ายสลากแทน

เงื่อนไข

1.จะต้องเป็นผู้ทําการค้าสลากได้ด้วยตนเอง
2.ต้องจําหน่ายสลากตามราคาที่กําหนด ตามสถานที่ ณ จุดที่ได้แจ้งต่อสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้
3.ต้องจําหน่ายสลาก ด้วยวิธีจําหน่ายปลีกกับผู้บริโภคโดยตรงเท่านั้น ห้ามขายส่งให้กับผู้ที่จะนําไป จําหน่ายต่ออีกทอดหนึ่ง
4.เป็นผู้สามารถที่จะปฏิบัติตามสัญญา ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง ประกาศ และเงื่อนไขต่างๆ ที่สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกําหนดเกี่ยวกับการจําหน่ายสลาก ทั้งในปัจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคตทุกประการ
5.จํานวนสลากที่จะได้รับการจัดสรร ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลกําหนด

2.ตัวแทนจําหน่ายประเภทสมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรการกุศลต่างๆ

คุณสมบัติ

1.มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย
2.เป็นองค์กร/หน่วยงานที่มีวัตถุประสงค์
2.1. มีวัตถุประสงค์ในการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
2.2. วัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ
2.3. จดทะเบียนจัดตั้งมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี
3.ต้องมีรายงานสถานะทางการเงินมาแสดงย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต
4.มีเอกสารที่แสดงการช่วยเหลือ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการ
5.ต้องแสดงรายชื่อสมาชิกผู้พิการที่รับสลากไปจำหน่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนสลากที่รับไปจำหน่ายและวิธีการที่จะนำสลากให้สมาชิกไปจำหน่าย พร้อมแผนการจำหน่ายสลาก
6.เป็นองค์กรที่มีความสามารถ ที่จะทำการควบคุมสมาชิกให้สามารถทำการค้าสลากได้ด้วยตนเองตามราคาที่กำหนด ตามสถานที่ ณ จุดที่ได้แจ้งต่อสมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรการกุศลนั้น หรือสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
7.สมาชิกที่รับสลากไปจำหน่ายของสมาคม มูลนิธิ หรือองค์กร จะต้องมีคุณสมบัติและเงื่อนไขเช่นเดียวกับตัวแทนประเภทบุคคลทั่วไป

เงื่อนไข

1.มีหนังสือจดทะเบียนการก่อตั้งสมาคม มูลนิธิ หรือองค์กร และมีสมาชิกเป็นผู้พิการที่มีเอกสารรับรองจากหน่วยงานของรัฐ
2.ไม่เป็นนายกสมาคม ประธาน กรรมการ หรือเป็นสมาชิกของสมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรที่ดำเนินธุรกรรมเกี่ยวกับการจำหน่ายสลากมากกว่า 1 แห่ง
3.มีหลักฐานชัดเจนที่แสดงให้เห็นว่า สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กร มีกิจกรรมทางสังคมด้านสาธารณะประโยชน์ด้านต่างๆ รวมถึงกิจกรรมเพื่อการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก
4.เป็นองค์กรที่สามารถปฏิบัติตามสัญญา ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ และเงื่อนไขต่างๆ ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนดเกี่ยวกับการจำหน่ายสลาก ทั้งในปัจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคตทุกประการ
5.ต้องบริหารจัดการสลากให้กับสมาชิกภายในองค์กร ให้เกิดความเป็นธรรม หากมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการจัดสรรสลาก หรืออื่นใดก็ตาม สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายสลากให้แก่องค์กรจนกว่าจะได้ข้อยุติ
6.จำนวนสลากที่จะได้รับการจัดสรรให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนด

กรณีตัวแทนจำหน่ายขาดคุณสมบัติ

ตัวแทนจำหน่ายขาดคุณสมบัติในกรณีดังนี้

▪ ไม่มารับสลากตามวันที่กำหนดโดยไม่แจ้งเหตุผล
▪ ย้ายภูมิลำเนาออกนอกเขตจังหวัด
▪ ขายสลากเกินราคาและถูกจับกุม
▪ สละสิทธิ์
▪ ถึงแก่กรรม
▪ อื่นๆ

หลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ตัวแทนจำหน่ายต้องปฏิบัติ

ตัวแทนจำหน่ายขาดคุณสมบัติในกรณีดังนี้

▪ ต้องรับสลากทุกงวดตลอดอายุสัญญา
▪ ขายปลีกตามราคาที่กำหนด และต้องรับผิดชอบควบคุมมิให้ขายเกินราคา
▪ ห้ามโอนสิทธิ์
▪ การย้ายสถานที่ขายต้องได้รับการอนุญาตเป็นหนังสือจากสำนักงานฯ
▪ ถึงแก่กรรมระหว่างสัญญา ถือว่าสัญญาสิ้นสุด
▪ หากผู้ขายบอกเลิกสัญญาก่อนกำหนด ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน
▪ ต้องปฏิบัติตามสัญญาระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ประกาศ
▪ หากปฏิบัติผิดหลักเกณฑ์ สำนักงานฯ มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดสัญญา