ภารกิจหลัก

การจ่ายรางวัล

การแจ้งขออายัดสลากเพื่อประวิงการจ่ายเงินรางวัล

การแจ้งขออายัดสลากเพื่อประวิงการจ่ายเงินรางวัล

การแจ้งขออายัดสลากจะต้องแจ้งขออายัดก่อนออกรางวัลของงวดนั้นๆ การแจ้งขออายัดสลากมี 2 กรณี คือ

การขออายัดในกรุงเทพ

ต้องมาขออายัดด้วยตนเองที่สำนักกฎหมาย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

การขออายัดในต่างจังหวัด

ผู้ประสงค์ขออายัดที่อยู่ต่างจังหวัดจะต้องแจ้งผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อมีหนังสือถึงสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อความรวดเร็วให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดหรือเจ้าหน้าที่ของจังหวัดที่รับแจ้งอายัดไว้ โดยส่งโทรสารที่เป็นหนังสือและจะต้องมีลายมือชื่อของทางผู้ว่าราชการจังหวัดมายังสำนักงาน
โทรสารหมายเลข 0 2528 9028


ขั้นตอนการขออายัดสลาก

กรณีสลากสูญหายพ้นไปจากครอบครองหรือกรรมสิทธิ์ของตน

1 นำหลักฐานการแจ้งความ

นำหลักฐานการแจ้งความ ได้แก่ ใบรับคำร้องหรือคำกล่าวโทษ หรือหลักฐานรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือตำรวจออกให้ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดระบุให้ชัดเจนว่า *เป็นสลากงวดใด งวดประจำวันที่เท่าใด ชุดที่ หมายเลขสลาก 6 หลัก 1

2 ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับอายัดสลาก

ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับอายัดสลาก (พนักงานสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือกรณีอายัดต่างจังหวัดต้องยื่นเรื่องกับเจ้าหน้าที่ของทางจังหวัด)

3 การขออายัดในต่างจังหวัด

เจ้าหน้าที่รับอายัดสลากตรวจสอบว่าครบตามที่กำหนดหรือไม่ ถ้ารายละเอียดไม่ครบตามที่กำหนดไว้ไม่สามารถรับอายัดได้

4 แนบบัตรประชาชนผู้แจ้งอายัด

ถ้าเอกสารครบถ้วนให้กรอกแบบแจ้งอายัดสลาก พร้อมแนบบัตรประชาชนผู้แจ้งอายัดมาด้วย

กรณีรายละเอียดครบถ้วน
ให้กรอกแบบฟอร์มแจ้งอายัดสลากสูญหายต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ดาวน์โหลด แจ้งอายัดสลากสูญหาย

กรณีสลากที่ถูกอายัดและถูกรางวัล
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะชลอการจ่ายเงินรางวัลไว้ *ไม่เกิน 15 วันหลังจากวันออกรางวัลสลากงวดนั้น โดยผู้อายัดจะต้องแจ้งยืนยันการอายัดภายในกำหนดเวลาดังกล่าว

กรณีผู้อายัดไม่แจ้งยืนยันการอายัด
หรือไม่ดำเนินคดีภายในเวลาที่สำนักงานฯ กำหนด สำนักงานจะจ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้ถือสลากที่ถูกอายัดเช่นเดียวกัน


ขั้นตอนการยืนยันสลากที่ขออายัดไว้

1 แจ้งยืนยันกับเจ้าหน้าที่

ผู้แจ้งอายัดสลากจะต้องมาแจ้งยืนยันกับเจ้าหน้าที่ผู้รับอายัดสลาก

2 ทำการเจรจาตกลงกันเอง

ผู้แจ้งอายัดสลากและผู้ถือสลากที่ติดอายัดถูกรางวัลทำการเจรจาตกลงกันเอง


ช่องทางการตรวจสอบสลากอายัดก่อน-หลังออกรางวัล

เว็บไซต์สำนักงานฯ

www.glo.or.th

สำนักกฎหมาย

สำนักกฎหมาย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โทร. 02-528-8888 ต่อ 9013, 9016, 9019, 9022

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ติดต่อกับเจ้าหน้าที่จังหวัดที่ยื่นอายัดไว้