ภารกิจหลัก

การจำหน่าย

กระบวนการมอบอำนาจ

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะอนุญาตให้มอบอำนาจได้ตามความจำเป็นในแต่ละกรณี และ ไม่อนุญาตให้มีการมอบอำนาจช่วงโดยเด็ดขาด โดยใช้แบบฟอร์มตามที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนด

เหตุผลในการมอบอํานาจรับสลากของ ตัวแทนรายย่อยทั่วไป / คนพิการ และนิติบุคคล

1.ป่วย เจ็บ และมีใบรับรองแพทย์เชื่อถือได้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณา
2.เป็นคนพิการ โดยมีเอกสารรับรองที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ
3.ไปหรือกําลังจะไปต่างจังหวัดต่างประเทศทั้งครอบครัวเป็นการชั่วคราวมีเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
4.มีความจําเป็นอย่างอื่นที่มีเหตุผลอันสมควรแล้วแต่กรณี โดยมีเอกสารประกอบการพิจารณา

หลักเกณฑ์ในการมอบอำนาจรับสลาก

ดาวน์โหลดเอกสาร

ขั้นตอนการปฏิบัติ

ดาวน์โหลดเอกสาร

การใช้หนังสือมอบอำนาจ

การใช้หนังสือมอบอำนาจ ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้

1.รับสลาก ณ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สาขาสนามบินน้ำ ใช้หนังสือมอบอำนาจของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ส.ล.๑๔๕) และปิดอากรตามประมวลกฎหมายรัษฎากร
2.รับสลาก ณ ศาลากลางจังหวัด สำนักงานคลังจังหวัด หรือที่ทำการไปรษณีย์ที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้ ให้ใช้หนังสือมอบอำนาจทั่วไปที่มีความชัดเจนเพียงพอให้ทราบว่าเป็นการมอบอำนาจให้ผู้ใดทำอะไร เพียงใด และปิดอากรตามประมวลกฎหมายรับฎากร

แบบฟอร์ม สล.145 หนังสือมอบอำนาจ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ผู้มอบอำนาจหรือผู้รับมอบอำนาจต้องยื่นเอกสารด้วยตนเองล่วงหน้า ก่อนวันจำหน่ายสลากที่ประสงค์จะมอบอำนาจรับสลาก หรือตามความจำเป็นของแต่ละกรณี
ยื่นเอกสารได้ตั้งแต่เวลา 7.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 15.00 น.
ณ ห้องจำหน่ายสลาก โทร. 02 528 9555 FAX 02 528 9548 ปรับปรุงข้อมูล วันที่ 14 มิถุนายน 2562