เกี่ยวกับสำนักงาน

การจัดทำระบบคุณภาพตามหลักมาตรฐานสากล ISO

การจัดทำระบบคุณภาพตามหลักมาตรฐานสากล ISO

มาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO 50001:2011

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2517 เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง มีอาคารที่ทำการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เลขที่ 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ลักษณะอาคารควบคุมตามพระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ.2538 ซึ่งต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 และตามกฎกระทรวงพลังงาน กำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานและอาคารควบคุม พ.ศ.2552 โดยนำระบบการจัดการพลังงานมาใช้ในหน่วยงาน และสอดคล้องกับการจัดการพลังงาน ตามมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001:2011 รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนด


ระบบคุณภาพตามหลักมาตรฐานสากล ISO 9001:2015

(กระบวนการพิมพ์สลาก กระบวนการจ่ายรางวัล และ กระบวนการออกรางวัล)

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น โดยการปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการคุณภาพสากล ISO 9001:2015 ใน 3 กระบวนการหลัก ได้แก่ กระบวนการพิมพ์สลาก กระบวนการจ่ายรางวัล และกระบวนการออกรางวัล เพื่อให้องค์กรมีความพร้อมในการก้าวสู่สากล ซึ่งได้ผ่านการรับรองระบบคุณภาพตามหลักมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 จากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และ UKAS ของราชอาณาจักรอังกฤษ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2560

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในกระบวนการพิมพ์สลาก กระบวนการจ่ายรางวัล และกระบวนการออกรางวัล ให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีคุณภาพตามหลักมาตรฐานสากล ซึ่งจะเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เกิดการยอมรับและความน่าเชื่อถือแก่ประชาชนผู้ซื้อสลากอย่างต่อเนื่องตลอดไป


การบริหารจัดการระบบความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ISO 27001:2013

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ผลิต จำหน่าย ออกรางวัล จ่ายรางวัล และสร้างสรรค์ธุรกิจรูปแบบใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำรายได้ส่งรัฐส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้ทันสมัย และบริหารจัดการตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลที่ดี ที่ต้องใช้ระบบสารสนเทศในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูล ข่าวสารหรือนำเสนอผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์จึงต้องมีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ ตามหลักการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security) เพื่อป้องกันภัยคุกคามและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศขององค์กรในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดความมั่นใจในการใช้ระบบสารสนเทศของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

ดังนั้น สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงได้พัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO27001:2013 ดังนี้ “ระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ที่ครอบคลุมกระบวนการออกรางวัล กระบวนการจ่ายรางวัล ความปลอดภัยในระบบปฏิบัติการของระบบ SAP และการจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล”