เกี่ยวกับสำนักงาน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์

VISION

องค์กรสลากมุ่งเน้นนวัตกรรม ส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคม เป็นที่ยอมรับของประชาชน

“มุ่งเน้นวัตกรรม” หมายถึง มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาใช้ในการดำเนินงานและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อบริหารจัดการต้นทุนอย่างต่อเนื่อง

“ส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคม” หมายถึง มุ่งนำส่งรายได้เข้ารัฐเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ส่งเสริมสังคมและสาธารณประโยชน์

“เป็นที่ยอมรับของประชาชน” หมายถึง มีการดำเนินงานโปร่งใส เป็นที่ยอมรับ และมีผลิตภัณฑ์และบริการที่ทันสมัย ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


พันธกิจ

MISSION

1. ผลิต จำหน่าย ออกรางวัล และจ่ายรางวัล เพื่อเสริมรายได้รัฐ

2. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างยั่งยืน

3. พัฒนาองค์กร บุคลากร ผลิตภัณฑ์ และบริการให้ทันสมัย บริหารงานด้วยความโปร่งใส ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง


ค่านิยม

VALUES

“I - CLEAR” ความดี ๖ ประการ “สร้างสรรค์ดี ทีมดี ใฝ่ดี สำนึกดี งานดี สัมพันธ์ดี”

I : Innovation สร้างสรรค์นวัตกรรม (สร้างสรรค์ดี) มุ่งใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ให้เกิดนวัตกรรมเพื่อพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการทำงาน

Collaboration : ความร่วมมือ ร่วมใจ (ทีมดี) ให้ความร่วมมือที่ดีกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

Learning and Growth : การเรียนรู้และเติบโต (ใฝ่ดี) แสวงหาโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองและองค์กรให้มีความทันสมัย มีมาตรฐาน เชี่ยวชาญและก้าวหน้าอยู่เสมอ

Ethics : คุณธรรมและจริยธรรม (สำนึกดี) มีความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม โปร่งใส ถูกต้องและตรวจสอบได้

Accountability : ความรับผิดชอบ (งานดี) มุ่งมั่น ทุ่มเท ในงานให้สำเร็จตามเป้าหมายและมีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

Relationship : สร้างสัมพันธภาพที่ดี (สัมพันธ์ดี) สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดี มีจิตใจบริการ กับลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นเลิศ

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

(Strategic Objective: SO)