ภารกิจหลัก

การพิมพ์

แฟ้มภาพ

ออกแบบสิ่งพิมพ์

ออกแบบสิ่งพิมพ์

ทำแม่พิมพ์

ทำแม่พิมพ์

สร้างข้อมูลการพิมพ์

เครื่องพิมพ์ Grapha 1- 3