ภารกิจหลัก

การจำหน่าย

ข้อมูลทุนการศึกษา

รายงานจำนวนนักศึกษาที่ได้รับทุนแยกตามคณะฯ

ข้อมูลทุนการศึกษา

รายงานจำนวนที่ได้รับทุนแยกตามคณะ


จำนวนทุนการศึกษา

ลำดับ คณะ จำนวน (คน) เฉลี่ย (%)
1 พยาบาลศาสตร์ 37 31.09
2 พยาบาลศาสตร์ 37 31.09
3 พยาบาลศาสตร์ 37 31.09