เกี่ยวกับสำนักงาน

กรรมการและคณะผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหาร

นายพชร อนันตศิลป์
ประธานกรรมการ
นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ
กรรมการ
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
กรรมการ
ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ
กรรมการ
นายกรณินทร์ กาญจโนมัย
กรรมการ
นายชาญวิทย์ นาคบุรี
กรรมการ
พันตำรวจเอก ดร.อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์
กรรมการ
พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย
กรรมการ
พลโท ธนะศักดิ์ ชื่นอิ่ม
กรรมการ
พันตำรวจเอก บุญส่ง จันทรีศรี
กรรมการและเลขานุการ