เกี่ยวกับสำนักงาน

กรรมการและคณะผู้บริหาร

ทำเนียบผู้อำนวยการ

พระยาชัยสุรินทร์
2488 - 2494
นายโชติ คุณะเกษม
2495 - 2500
นายสงวน จันทรสาขา
2501 - 2506
พลตำรวจเอก หลวง ชาติตระการโกศล
2507 - 2510
นายปกรณ์ อังศุสิงห์
2511 - 2516
พลอากาศโท พิชิต บุณยเสนา
2516 - 2517
นายสุวิทย์ ยิ่งวรพันธ์
2517 - 2518
นายยศ อินทรโกมลมาลย์สุต
2518 - 2519
นาวาอากาศตรี ปุณมี ปุณศรี
2519 - 2521
นายเชิดไชย นวะมะรัตน
2521 - 2530
นายเมธี ภมรานนท์
2530 - 2531
พันตำรวจเอก เถกิง ตรีสวัสดิ์
2531 - 2533
นายธงชัย เล็กบำรุง
2533 - 2535
นายเกษม ธรรมบุษดี
2535 - 2541
นายชัยวัฒน์ พสกภักดี
2541 - 2546
พลตำรวจตรี สุรสิทธิ์ สังขพงศ์
2546 - 2549
นายวันชัย สุระกุล
2552 - 2554
นายสมชาติ วงศ์วัฒนศานต์
2554 - 2555
พลตำรวจตรี อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร
2555 - 25575
พลตรี ฉลองรัฐ นาคอาทิตย์
2557 - 2561
พันตำรวจเอก บุญส่ง จันทรีศรี
2562 - ปัจจุบัน