สลากประเทศไทย / ตปท.

สลากต่างประเทศ

สลากอาเซียน

ตัวอย่างสลาก

ประเทศกัมพูชา

ราชอาณาจักรกัมพูชา
(Kingdom of Cambodia)

เมืองหลวงคือ กรุงพนมเปญ เป็นประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อกับ ประเทศไทยทางทิศเหนือ และทิศตะวันตก มีพื้นที่ 181,035 ตารางกิโลเมตร หรือขนาดประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศไทย มี ประชากร 14 ล้านคน (ข้อมูลปี พ.ศ.2550) โดยประชากรกว่า 80% อาศัยอยู่ในชนบท 95% นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท ใช้ ภาษาเขมรเป็นภาษาราชการ แต่ก็มีหลายคนที่พูดภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และเวียดนามได้

บริษัทที่จำหน่ายเกมสลาก 4 บริษัท

1.Cambodian Lottery Corporation มีเกมสลากที่จำหน่ายในปัจจุบัน คือ - 4D (4 digits game) จำหน่ายแบบใบ ออกทุกวัน
2.Cambodian National Sports Lottery มีเกมสลากที่จำหน่ายในปัจจุบัน คือ - lotto 6 + 1 จำหน่ายด้วยเครื่อง
3.Pan Cambodian Lottery มีเกมสลากที่จำหน่ายในปัจจุบัน คือ - 5 Digits จำหน่ายด้วยเครื่อง
4.Naga Lottery มีเกมสลากที่จำหน่าย - สลากแบบใบ 7 ตัว

ตัวอย่างสลาก

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(Lao People's Democratic Republic)

เมืองหลวงคือ เวียงจันทน์ ติดต่อกับประเทศไทยทางทิศตะวันตก โดยประเทศลาวมีพื้นที่ประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศไทย คือ 236,800 ตารางกิโลเมตร พื้นที่กว่า 90% เป็นภูเขาและที่ราบสูง และไม่มีพื้นที่ส่วนใดติดทะเล ปัจจุบัน ปกครองด้วยระบอบสังคม นิยม โดยมีประชากร 6.4 ล้านคน ใช้ภาษาลาวเป็นภาษาหลัก แต่ก็ มีคนที่พูดภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศสได้ ประชากร ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

ลาวเปิดบริการขายสลากผ่านมือถือ

1.ใช้โทรศัพท์มือถือ ส่ง SMS
2.กดตัวเลขที่ต้องการ ซื้อได้ทุกเลข ทุกที่ ทุกเวลา
3.ตัดเงิน จากมูลค่าโทรศัพท์ของผู้ซื้อ อัตโนมัติ
4.ขึ้นเงินรางวัลได้ที่ธนาคารพัฒนาลาวทุกสาขา
5.ออกสัปดาห์ละ 2 ครั้ง วันอังคารกับศุกร์
6.ใช้กับซิมค่าย ETL และขยายไปสู่ทุกเครือข่าย
7.ถูกกฎหมาย ต่อต้านหวยเถื่อน

ตัวอย่างสลาก

ประเทศมาเลเซีย

ประเทศมาเลเซีย
(Malaysia)

เมืองหลวงคือ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในเขตศูนย์ สูตร แบ่งเป็นมาเลเซียตะวันตกบนคาบสมุทรมลายู และมาเลเซีย ตะวันออก ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียว ทั้งประเทศมีพื้นที่ 329,758 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร 26.24 ล้านคน นับถือศาสนา อิสลามเป็นศาสนาประจำชาติ ใช้ภาษา Bahasa Melayu เป็น ภาษาราชการ

บริษัทที่จำหน่ายเกมสลาก 3 บริษัท

1.Magnum Corporation Berhad มีเกมสลากที่จำหน่ายในปัจจุบัน คือ 4 D (4 digits game)
2.Pan Malaysian Pools SDN BHD มีเกมสลากที่จำหน่ายในปัจจุบัน 4 เกม
- 3D & 1 + 3 D
- Racing - My telelink
- Big Sweep
3.Sports Toto Malaysia Sdn. Bhd มีเกมสลากที่จำหน่ายในปัจจุบัน 3 เกม
- 4 Digits
- 5 Digits
- 6 Digits

ตัวอย่างสลาก

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
(Republic of the Philippines)

เมืองหลวงคือ กรุงมะนิลา ประกอบด้วยเกาะขนาดต่าง ๆ รวม 7,107 เกาะ โดยมีพื้นที่ดิน 298.170 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 92 ล้านคน (ข้อมูลปี พ.ศ.2553) ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ และเป็นประเทศที่มีประชากรนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเป็นอันดับ 4 ของโลก มีการใช้ภาษาในประเทศมาก ถึง 170 ภาษา แต่ใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาตากาลอก เป็นภาษาราชการ

มีเกมสลากที่จำหน่ายในปัจจุบัน 5 เกม ดังนี้

1.Scratch it Instant Tama
2.Lotto Games กระกอบด้วย 9 เกม ดังนี้
- Grandlotto 6/55 - PowerLotto - SuperLotto 6/49
- MegaLotto 6/45 - Lotto 6/42 - 6-Digit Game
- 4-Digit Game - Suertres Lotto - EZ2 Lotto
3.Kacash Instant
4.Keno
5.Small Town Lottery (สลากประจำจังหวัด)

ตัวอย่างสลาก

สาธารณรัฐสิงคโปร์

สาธารณรัฐสิงคโปร์
(The Republic of Singapore)

เมืองหลวงคือ กรุงสิงคโปร์ ตั้งอยู่บนตำแหน่งยุทธศาสตร์ที่เป็น ศูนย์กลางคมนาคมทางเรือของอาเซียน จึงเป็นประเทศที่มีการ พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจมากที่สุดในย่านนี้ แม้จะมีพื้นที่ราว 699 ตารางกิโลเมตรเท่านั้น มีประชากร 4.48 ล้านคน ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาทางการ แต่มีภาษามาเลย์เป็นภาษาประจำชาติ ปัจจุบัน ใช้การปกครองแบบสาธารณรัฐ (ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีสภาเดียว)

Singapore Pools (Private) Limited สามารถแบ่งแยกเกมออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1.Sports betting แบ่งการเล่นพนันออกเป็น 2 ส่วนคือ
- Football
- MotorRacing
2.Lottery มีเกมสลลากที่จำหน่ายในปัจจุบัน ประกอบด้วย 4 เกม ดังนี้
- Toyo
- 4 Digits
- Singapore Sweep
- Scratchit

ตัวอย่างสลาก

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
(The Socialist Republic of Vietnam)

เมืองหลวงคือ กรุงฮานอย มีพื้นที่ 331,689 ตารางกิโลเมตร จาก การสำรวจถึงเมื่อปี พ.ศ.2553 มีประชากรประมาณ 88 ล้านคน ประมาณ 25% อาศัยอยู่ในเขตเมือง ส่วนใหญ่ร้อยละ 70 นับถือ ศาสนาพุทธนิกายมหายาน ที่เหลือนับถือศาสนาคริสต์ ปัจจุบันปกครองด้วยระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์

ตัวอย่างสลาก

สหภาพพม่า

สหภาพพม่า
(Republic of the Union of Myanmar)

มีเมืองหลวงคือ เนปิดอว์ ติดต่อกับประเทศไทยทางทิศตะวันตก โดยทั้งประเทศมีพื้นที่ประมาณ 678,500 ตารางกิโลเมตร ประชากร 48 ล้านคน กว่า 90% นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท หรือหินยาน และใช้ภาษาพม่าเป็นภาษาราชการ